top of page

പ്രോത്സാഹജനകമായ ചിന്തകൾ 😁

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°••°•°•°•

യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ - 3*

*വഞ്ചനയും ദൈവീക കരുതലും : യോസേഫിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെയും സമാന്തര യാത്രകൾ*

ഉല്പത്തി 37:18-28

_18 അവർ അവനെ ദൂരത്തുനിന്നു കണ്ടിട്ട് അവനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് അവൻ അടുത്തുവരും മുൻപേ അവനു വിരോധമായി ദുരാലോചന ചെയ്തു:

_19 അതാ, സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു: വരുവിൻ, നാം അവനെ കൊന്ന ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ടു കളയുക.

_20 ഒരു ദുഷ്ട മൃഗം അവനെ തിന്നു കളഞ്ഞു എന്നും പറയാം: അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താകുമെന്ന് നമുക്കു കാണാമല്ലോ എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.

_21 രൂബേൻ അതു കേട്ടിട്ട്: നാം അവനു ജീവഹാനി വരുത്തരുത് എന്നു പറഞ്ഞ് അവനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു.

...........

...........

_23 യോസേഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഉടുത്തിരുന്ന നിലയങ്കി അവർ ഊരി,

24 അവനെ എടുത്തു ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ടു. അതോ വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കുഴി ആയിരുന്നു.

25 അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ....

........

_28 മിദ്യാന്യ കച്ചവടക്കാർ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവർ യോസേഫിനെ കുഴിയിൽ നിന്നു വലിച്ചു കയറ്റി, യിശ്മായേല്യർക്ക് ഇരുപതു വെള്ളി കാശിനു വിറ്റു. അവർ യോസേഫിനെ മിസ്രയീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി .

യോസേഫിന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും വഞ്ചനകളും വേദനകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതായി നമുക്കറിയാം. അസൂയയും വെറുപ്പും കാരണം സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ അവനെ എങ്ങനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തുവെന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ കാണിക്കുന്നു.

അനുജൻ യോസേഫ് തങ്ങളുടെ ക്ഷേമം തേടി വരുന്നതു കണ്ട സഹോദരന്മാർ, നന്ദി കാണിക്കുന്നതിനുപകരം അവനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി, അവനെ "സ്വപ്നക്കാരൻ" എന്ന് വിളിക്കുകയും കൊല്ലാൻ ആലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തു. അവർ യോസേഫിൻ്റെ വസ്ത്രം ഊരിമാറ്റുകയും, ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും, ഒടുവിൽ യിശ്മായേല്യർക്ക് 20 ശേക്കൽ വെള്ളിക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അവനെ മിസ്രയീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ഇഷ്ടപുത്രൻ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് അന്യനാട്ടിലെ അടിമയിലേക്കുള്ള യോസേഫിൻ്റെ യാത്ര വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉടനീളം, യോസേഫ് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായി തുടരുകയും, ദൈവിക കരുതലിലൂടെ, യോസേഫ് മിസ്രയീമിൽ ഒരു വലിയ അധികാരസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. അതിലൂടെ ആത്യന്തികമായി തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും മറ്റു അസംഖ്യം ജനങ്ങളെയും ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു.

ഒരു പരിധിവരെ എങ്കിലും, ചതിയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും വഴികളെ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവും കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ നിഴൽ കൂടിയാണ്. യോസേഫിനെപ്പോലെ, യേശുവും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂദാ ഈസ്കര്യോത്താവ്, മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ മതനേതാക്കളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി. യേശുവിനെ ശിക്ഷയ്ക്കായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും, തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെടുകയും , ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ യാതനകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു . അവൻ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു, മർദിക്കപ്പെട്ടു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു-ഏറ്റവും കൊടിയ കുറ്റവാളിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മരണരീതി ഏറ്റുവാങ്ങി.

രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും നമുക്ക് അഗാധമായ ഒരു സമാന്തരം കാണാം. യോസേഫും യേശുവും ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടു, അവരുടെ മാന്യതയെ ഊരിയപ്പെട്ടു, കഠിനമായ യാതനകൾക്ക് വിധേയരായി. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ അധ്യായങ്ങൾ നിരാശയിൽ അല്ല അവസാനിക്കുന്നത്. കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെയും ഉത്തമ മാതൃകയായ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണവും ഒരു അവസാനമായിരുന്നില്ല. അവൻ്റെ മരണത്തിലൂടെയും തുടർന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ് ആത്യന്തികമായ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.

ക്രൂശിൽ മരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ യേശു ഏറ്റെടുത്തു. അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും മേലുള്ള വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

യോഹന്നാൻ 3:16 "തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു."

രു സംക്ഷിപ്ത വീക്ഷണം* :*

പരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെയും സമയങ്ങളിൽ, യാതനകൾ എന്നത് നിത്യമെല്ലെന്ന് ഓർക്കുക. കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക, കാരണം നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവൻ്റെ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളേക്കാൾ വലുതാണ്.

📖 ഈ ദിനത്തേക്കുള്ള വേദവാക്യം 📖

ിരെമ്യാവ്* 29:11*

നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു: അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കായത്രേയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് .

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


Writer---- Sis Shincy Jonathan

Translation- Sis Acsah Nelson

10 views0 comments

Encouraging thoughts 😁

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°••°•°•

Lessons from the life of Joseph - 3

*Betrayal and Providence: The Parallel Journeys of Joseph and Jesus*

Genesis 37: 18-28

18 Now when they saw him afar off, even before he came near them, they conspired against him to kill him.

19 Then they said to one another, “Look, this dreamer is coming!

20 Come therefore, let us now kill him and cast him into some pit; and we shall say, ‘Some wild beast has devoured him.’ We shall see what will become of his dreams!”

21 But Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, “Let us not kill him.”

...........

...........

23 So it came to pass, when Joseph had come to his brothers, that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him.

24 Then they took him and cast him into a pit. And the pit was empty; there was no water in it.

25 And they sat down to eat a meal....

........

28 Then Midianite traders passed by; so the brothers pulled Joseph up and lifted him out of the pit, and sold him to the Ishmaelites for twenty shekels of silver. And they took Joseph to Egypt.

We know that Joseph had to go through a lot of suffering, betrayal and pain. This passage shows how he was betrayed by his own brothers out of jealousy and spite.

When the brothers saw their younger brother Joseph coming to seek their well-being, instead of being grateful, they plotted against him, calling him a "dreamer", and conspired to kill him. Joseph was stripped of his tunic, thrown into a pit, and eventually sold to the Ishmaelites for 20 shekels of silver, who then took him to Egypt.

Joseph's journey from favored son to a slave in a foreign land is marked by immense suffering and hardship. Yet, throughout his trials, Joseph remained faithful to God and through God's providence, Joseph rose to a position of great power in Egypt, ultimately saving his family and countless others from famine.

To a small extent, this narrative of betrayal and redemption is a shadow of what our Lord Jesus Christ also had to go through. Like Joseph, Jesus was betrayed by those closest to Him. Judas Iscariot, one of His twelve disciples, conspired with the religious leaders to betray Jesus for thirty pieces of silver. Jesus was handed over, falsely accused, and subjected to the most excruciating suffering. He was mocked, beaten, and crucified—a death reserved for the worst of criminals.

In both stories, we see a profound parallel. Joseph and Jesus were both betrayed, stripped of their dignity, and subjected to immense suffering. Yet, their stories do not end in despair. Jesus' crucifixion, the perfect example of suffering and betrayal, was not the end. It was through His death and subsequent resurrection that the ultimate act of redemption was accomplished.

Jesus took upon Himself the sins of the world by dying on the cross. His resurrection signifies the victory over sin and death, offering eternal life to all who believe in Him.

John 3:16 "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life."

Take away:

¶ In times of trial and betrayal, remember that suffering is not the end. Trust in the Lord as His plans for us are greater than our current circumstances.

📖 Verse for the day 📖

Jeremiah 29:11

For I know the plans I have for you,' declares the Lord, 'plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


Written by : Sis SHINCY SUSAN

MISSION SAGACITY VOLUNTEERS

ENGLISH

14 views0 comments

Lessons from the life of Joseph - 2

"Here I am" : Words of Obedience

Genesis 37: 13-17

13 And Israel said to Joseph, “Are not your brothers feeding the flock in Shechem? Come, I will send you to them.” So he said to him, “Here I am.”

14 Then he said to him, “Please go and see if it is well with your brothers and well with the flocks, and bring back word to me.” So he sent him out of the Valley of Hebron, and he went to Shechem.

15 Now a certain man found him, and there he was, wandering in the field. And the man asked him, saying, “What are you seeking?”

16 So he said, “I am seeking my brothers. Please tell me where they are feeding their flocks.”

17 And the man said, “They have departed from here, for I heard them say, ‘Let us go to Dothan.’ ” So Joseph went after his brothers and found them in Dothan.

Joseph's simple yet profound response of "Here I am" to his father Jacob's request exemplifies the importance of obedience in our lives. This incident serves as a timeless reminder of the significance of being ready and willing to obey, even in the face of uncertainty or difficulty.

Joseph's obedience extended beyond mere words; it was demonstrated through his actions. When Jacob asked Joseph to go and check on his brothers, who were tending the flocks in a distant place, Joseph didn't hesitate even though he very well knew how much his brothers hated him. He went on a journey that required him to walk, search, and travel from Shechem to Dothan, showing his commitment to obeying his father's command.

This journey shows the lengths to which Joseph was willing to go to fulfill his duty. Despite the distance (approx 80km and another 24 km) and potential challenges along the way, Joseph pressed forward, driven by his obedience to his father.

Joseph's "Here I am" echoes throughout the pages of Scripture, as we see in the lives of Isaiah, Abraham, Moses, Samuel and Jesus Christ Himself. These faithful servants of God responded to His call with unwavering obedience, setting a powerful example for us to follow. From His birth to His death on the cross, Jesus lived a life of perfect obedience to the will of His Father.

As followers of Christ, we are called to emulate this same spirit of obedience, to respond with a resounding "Here I am" to God's call on our lives. Whether it be in the ordinary tasks of daily life or the monumental moments of decision, our obedience to God's will is paramount.

Take away:

¶ Always be ready and willing to obey God. By faithfully obeying God, we honor His commandments, which include respecting and obeying our parents, elders, and authorities.

📖 Verse for the day 📖

Philippians 2:8

And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death— even death on a cross!

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


✍️ by / Sis Shincy Susan

Mission sagacity Volunteers

20 views0 comments
bottom of page